Krepšelis tuščias
Turite klausimų? Klauskite čia.
.
 
 
 
Pirkimo sąlygos

Taisyklės

Šios taisyklės yra užsakovo ir paslaugų teikėjo drobes.lt susitarimas, pagal kurį drobes.lt įsipareigoja pagaminti kokybiškas fotodrobes, pagal užsakovo reikalavimus ir užsakymą. Drobes.lt pagamina tokias fotodrobes, kokias klientas susikūrė drobės.lt puslapyje, su užsakovo padarytomis nuotraukų korekcijomis ir pasirinktais nustatymais. Drobes.lt neatsako už kliento padarytą nuotraukos korektūrą. Taip pat drobes.lt įsipareigoja perduoti darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas - priimti darbo rezultatą ir už jį sumokėti drobes.lt nustatyta apmokėjimo tvarka.


Kai užsakovas užsako fotodrobę interneto puslapyje adresu: drobes.lt, nurodo savo duomenis, jis besąlygiškai sutinka su taisyklių nuostatais ir patvirtina šį susitarimą.


Jeigu užsakovas nesilaiko taisyklėse nustatytų susitarimų, užsakymo patvirtinimo, atsiėmimo ir apmokėjimo tvarkos, drobes.lt turi teisę nutraukti susitarimą ir reikalauti nuostolių atlyginimo.


Drobes.lt privalo perduoti atliktą darbą užsakovui, tik tuo atveju, jei užsakovas yra sumokėjęs už paslaugą. Drobes.lt  įsipareigoja tinkamai įvykdyti ir perduoti užsakymą užsakovui iki nustatyto termino. Taip pat drobes.lt turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą, jei užsakovas nevykdo apmokėjimo įsipareigojimų.


Užsakymo pateikimas ir patvirtinimas


Užsakymas teikiamas ineterneto puslapyje drobes.lt. Užsakovas privalo taisyklingai užpildyti visus prašomus laukelius, nurodyti galiojantį el.pašto adresą, telefono numerį ir kt. Pagal savo pageidavimus pasirinkti nuotraukos korekcijas ir kitus nustatymus. Užsakymas laikomas patvirtintu, kai užsakovas nurodytu el.pašto adresu gauna paslaugų teikėjo patvirtinimo laišką.


Techniniai reikalavimai ir standartai


Vykdant užsakymą drobes.lt privalo užsakovui pranešti apie priežastis ar trūkumus (techniniai gedimai, ryšio, logistikos ir pan.), trukdančius tinkamai ir laiku įvykdyti susitarimo ir užsakymo sąlygas, taip pat ir apie priežastis ar trūkumus, kurie atsirado ne dėl drobes.lt kaltės. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, užsakovas privalo pratęsti darbų atlikimo terminą. Negavus užsakovo sutikimo, drobes.lt privalo įvykdyti užsakymą per papildomą protingą terminą. Kai užsakymo atlikimo terminas perkeliamas šiame punkte numatytais pagrindais, užsakovas neturi teisės reikalauti nuostolių atlyginimo dėl termino praleidimo.


Tekstų ar vizualinių objektų pateikimas


Užsakovas privalo užtikrinti, kad perduodami, naudojami ar atkartojami objektai nepažeistų autorių ar gretutinių teisių turėtojų teisių. Jei pareigunas.lt turi rimtą pagrindą manyti, kad jam perduoti objektai gali pažeisti trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises, užsakymo vykdymas sustabdomas ir apie tai pranešama užsakovui.


Drobes.lt neatsako už pateiktos medžiagos turinį, kam ir kieno fotodrobes gamina. Tai paliekama užsakovo atsakomybei. Užsakovas pats atsako už fotodrobes pateiktą turinį bei tolesnį fotodrobių naudojimą.


Užsakymo pakeitimas ir atsisakymas


Užsakovas, norėdamas pakeisti jau patvirtintą užsakymą, turi kuo skubiau kreiptis į drobes.lt ir išsiaiškinti, ar tokia galimybė dar yra. Jeigu drobes.lt gali ir sutinka atlikti pakeitimus, užsakovui pranešama apie papildomą mokestį, jei toks mokestis reikalingas. Naujai susitarus, darbai atliekami toliau laikantis šių taisyklių nuostatų.


Galimi jau patvirtintų ir apmokėtų paslaugų pakeitimai: darbų atlikimo termino pakeitimas; pristatymo būdo pakeitimas; pristatymo adreso ir laiko pakeitimas; kitos paslaugos, gavus drobes.lt sutikimą.


Užsakovas gali atsisakyti jau patvirtinto užsakymo tik sąžiningai atlyginęs drobes.lt išlaidas.


Drobes.lt  turi teisę sustabdyti ar nutraukti užsakymo atlikimą, jeigu užsakovo pateikti objektai (tekstai, nuotraukos ar kt.) pažeidžia Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktus, prieštarauja protingumo, sąžiningumo, teisingumo principams. Jeigu drobes.lt abejonės dėl užsakovo veiksmų pasitvirtina, drobes.lt turi teisę atisakyti susitarimo, o užsakovo sumokėtas sumas laikyti patirtų nuostolių atlyginimu.


Drobes.lt  turi teisę nutraukti užsakymo atlikimą dėl techninių kliūčių, įspėjant apie tai užsakovą ir grąžinant jam 100 proc. gautos užsakymo sumos (tačiau ne daugiau, nei užsakovas jam sumokėjo), arba gavęs užsakovo sutikimą, perkelti užsakymo sumą kitam užsakymui.


Užsakymo pristatymas


Drobes.lt  turi teisę pasirinkti patogiausią užsakymo pristatymo adresatui būdą, jeigu pagal užsakymo pabūdį ar šalių susitarimą tokia paslauga reikalinga ir privaloma. Pristatymo paslaugos teikiamos už papildomą mokestį pagal galiojančius tarifus.
Užsakymams pristatyti drobes.lt naudojasi kurjerių paslaugomis.


Jeigu užsakovas negavo siuntos, arba gavo užsakymą su trūkumais, pažeidimais arba gavo ne savo užsakymą, jis privalo pranešti apie tai drobes.lt. Lietuvos Respublikoje praėjus ne daugiau kaip 15 dienų nuo užsakymo atlikimo dienos, kitose šalyse - 20 dienų nuo užsakymo atlikimo dienos. drobes.lt privalo dėti visas pastangas trūkumams pašalinti, jei jie atsirado dėl drobes.lt kaltės.


Baigiamosios nuostatos


Drobes.lt  pasilieka teisę vienašališkai keisti ir (arba) pildyti šias taisykles be atskiro išankstinio įspėjimo, tačiau pakeistos taisyklės ar taisyklių nuostatos negali būti taikomos užsakovui, jeigu pakeitimai ar papildymai padaryti priėmus konkretų užsakymą. Tokiais atvejais taikomos taisyklės galiojusios priimant užsakymą.


Vykdant užsakymą, užsakovas sutinka, kad visa pateikta infromacija, subjekto duomenys, užsakymo pabūdis, dalykas ir data, susirašinėjimo medžiaga ir elektroninių laiškų priedai bus saugomi ir naudojami drobes.lt duomenų bazėje, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, greitą aptarnavimą, kliento atpažininmą, komercinių pasiūlymų pritaikymą, sprendžiant ginčus ar nagrinėjant pretenzijas, įrodymams, faktams ar aplinkybėms konstatuoti, teikti klientams naujienas ar informaciją apie paslaugas. Drobes.lt užtikrina, kad visi duomenys kaupiami ir naudojami saugiai teisės aktų nustatyta tvarka, jie neatskleidžiami ir neperduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai imperatyviose teisės normose numatyta kitaip.


Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už susitarimo neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad susitarimas neįvykdytas dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei tinkamai numatyti sudarydama ar vykdydama susitarimą ar užsakymą, ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ir jų pasėkmėms atsirasti.

Google+